четвер, 15 червня 2017 р.

Готуємось до серпневих конференцій 2019

Якісна дошкільна освіта є процесом і результатом удосконалення здібностей і поведінки дошкільника, створення сприятливих умов для досягнення ним фізичної, психічної, соціальної зрілості, одержання можливостей для індивідуального зростання, виявлення творчих здібностей, актуалізації природного потенціалу.
Сучасний стан розвитку освіти орієнтується на створенні необхідних умов, які забезпечують повноцінний розвиток особистості кожної дитини, допомагає переосмисленню у суспільстві і державі права людей з особливостями у розвитку одержати рівні можливості в різних галузях життя, включаючи освіту.
З метою розвитку у дошкільників продуктивного та креативного мислення стрімко входить в життя STREAM-освіта, що є сукупністю суспільних і культурних практик діяльності, які засвоюються конкретною дитиною. Під цією освітою розуміється спеціально організований процес цілеспрямованого формування особистості, становлення і розвиток духовної сутності в єдності з оволодінням науковими знаннями та вміннями.
Актуальним сьогодні є забезпечення наступності змісту дошкільної тапочаткової освіти, відповідність Базового компонента дошкільної освітивіковим особливостям дітей старшого дошкільного віку та вимогамконцептуальних засад реформування Нової української школи.
Отже, можна виділити наступні ключові аспекти спрямування дошкільної освіти:
STREAM-освіта дошкільників як умова розвитку культури інженерного мислення.
Закладам дошкільної освіти, що працюють за напрямом STREAM, доцільно включити у плани освітньої діяльності роботи у 2019/2020 навчальному році організацію гуртків, проведення науково-просвітницьких акцій, STREAM-тижнів, проектів, які будуть містити заходи, заняття за напрямами STREAM-освіти тощо. SТЕМ-освіта дає можливості викликати у дітей бажання самостійно діяти, формувати нестандартне, інженерне мислення, виховати інтерес до енциклопедичних знань, розвивати винахідницькі здібності, зацікавити малят математикою, викликати бажання пізнавати світ та робити відкриття.
Умови запровадження  інклюзивної освіти в світлі Базового компонента дошкільної освіти.
Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, має бути направлена на їх соціалізацію, формування позитивної самооцінки тощо. Особливістю навчально-виховного процесу інклюзивної групи є його індивідуалізація і диференціація. Здійснюється навчально-виховний процес в інклюзивних групах відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю
Реалізація принципу наступності дошкільної  та початкової освіти в умовах Нової української школи.
З метою обміну досвідом вихователів закладів дошкільної освіти таучителів початкової школи доцільнопередбачати індивідуальні та інтерактивні (колективні, колективно-групові,групові) форми методичної роботи, а саме:
- підготовка й проведення спільних педагогічних рад, семінарів-практикумів, засідань «круглих столів», конференцій, консультацій,тематичних виставок тощо;- організація роботи спільних методичних об’єднань, творчих групвихователів закладів дошкільної освіти і вчителів початкової школи;
- залучення педагогів закладів дошкільної освіти і початкової школи до
участі в спільних педагогічних проектах, розроблення методичнихрекомендацій і порад;- обмін педагогічним досвідом із різних питань щодо реалізаціїнаступності між дошкільною та початковою ланками освіти.
Керівникам закладів дошкільної освіти кафедра дошкільної тапочаткової освіти (завідувач Н.В. Тарапака) рекомендує:
1. Провести тематичну дискусію з питань забезпечення наступності дошкільної  та початкової освіти, співпраці закладів дошкільної освіти та початкової школищодо реалізації освітніх стандартів.
2.Під час педрад, семінарів, практикумів розглянути такі питання:
- Моделювання предметно-освітнього простору закладів дошкільної
освіти: нормативне врегулювання (https://goo.gl/ipC8Bx);
- Педагогічна культура як складова професійної компетентності педагога;
- Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного віку;
- Формування україноцентричного контенту в дошкільній освіті;
- Упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного
віку» (https://goo.gl/Hnig7d).
- Реалії та перспективи запровадження інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти;
- Створення STREAM-проектів з метою поєднання природничо-математичних напрямків діяльності.

Програмно-методичне забезпечення організації освітнього процесу:
1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» /М-во освіти і науки України, Акад. пед. Наук України; наук. ред. та упор.О.Л.Кононко. – К.: Світоч, 2008. – 430с.
.2.Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами / «А.А.Колупаєва, Л.О.Савчук. – К. : «Самміт-Книга», 2011. – 243с.
3.Крутій К.Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу : монографія : у 2-х ч./К.Л.Крутій. – Частина 1. Концепції, проектування, технології створення. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2009. – 284с. 
4.Крутій К.Л. STREAM-освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженерного мислення /К.Л.Крутій, Т.І.Грицишина//Дошкільне виховання. – 2016. - №1. –С.3-7.
5.Зайцева Л.І. Формування математичної компетентності дітей шостого року життя: навчально-методичний посібник / Лариса Іванівна Зайцева. –Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 196с.
6. Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку /   [Н. В.  Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитинства, 2017.  –  80 с.
7. Світ дитинства: комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів/ упоряд.О.М.Байєр, Л.В.Батліна, А.М.Богуш та ін.. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 200с.
8.Піроженко Т.О. та ін. Методичний посібник до парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей віком від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом» / Т.О. Піроженко, О.Ю. Хартман, К.В. Палієнко, М.В. Павленко. – К. : Алатон, 2016. – 112 с.
9.Піроженко Т. О., Хартман О. Ю. Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом». — К.: Видавництво «Алатон», 2016. — 32 с.
10. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO®» /О.Ю. Рома, В.Ю. Близнюк, О.П. Борук. – the LEGO® Foundation, 2016. – 140 c.
11.Стеценко І.Б. Логіки світу (навчання з трьох років): зошит для розвитку мислення дітей 3-4 років (перший рік навчання)/І.Б.Стеценко. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2016. – 36с.
12.STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників/ автор.колектив; наук.керівникК.Л.Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2018. – 146с.

Готуємось до 2019/2020 навчального року

Готуємось до 2019/2020 навчального року

(матеріали кафедри дошкільної та початкової освіти  можна знайти за посиланням)